کیهان پر از موجودات فضایی (قسمت دوم)

کیهان پر از موجودات فضایی (قسمت دوم)

[کیهان پر از موجودات فضایی (قسمت دوم)] جستجو برای یافتن حیات فرازمینی همچنان ادامه دارد. بسیاری از دانشمندان بزرگ به وجود موجوات فضایی یقین دارند و سالهاست که در تکاپو برای یافتن نشانه هایی از آنها دست به مطالعات گسترده زده اند. در قسمت اول این مقاله ،...