#مستند مستند کوتاه از بیگانگان انسان نما در زمین

#مستند مستند کوتاه از بیگانگان انسان نما در زمین

#مستند
مستند کوتاه از بیگانگان انسان نما در زمین


ﺳﯿﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻤﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻓﯿﻞ ﺍﺷﻨﺎﯾﺪﺭ ﻭ ﺍﺩﮔﺎﺭﺩ ﻣﯿﭽﻞ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺭﺍ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ Valiant Thor ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﻓﯿﻞ ﺍﺷﻨﺎﯾﺪﺭ ﻋﻀﻮ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ 51 ﺑﻮﺩ ﺍﻭ ﺍﻓﺸﺎ ﮔﺮﯾﻬﺎﯾﯽ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻓﺸﺎﮔﺮﯾﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﻭﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺳﺎﺑﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﻓﺸﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ VAliant Thor ﺳﺎﻝ 1957 ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺁﻣﺪﻩ . ﻭﻟﯿﻨﺖ ﺗﻮﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ , ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ 6 ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﯼ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮﮊﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺭﮒ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺧﻮﻥ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺧﺘﺎﭘﻮﺱ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﮐﺴﯿﺪ ﻣﺲ ﺑﻮﺩﻩ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ ﺍﻭ 1200 ﻭ ﺑﻪ 100 ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﺩﺍﺷﺘﻪ ! ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺳﺘﺮﻧﺠﺲ ﻫﻢ ﻓﺎﺵ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻋﻤﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻤﺎ 490 ﺳﺎﻝ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮﺩﻩ 6 ﻓﻮﺕ ﻗﺪ ﻭ 185 ﭘﻮﻧﺪ ﻭﺯﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻮ ﻭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ , ﻓﯿﻞ ﺍﺷﻨﺎﯾﺪﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻧﺎﻡ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻭﻧﻮﺱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻦ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺁﻣﯿﺰ ﻧﺒﻮﺩ , ﻭﻟﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﻭ ﻫﻮﺵ ﻭ ﻗﻠﺐ ﺭﮒ ﺧﻮﻥ ﺍﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺩﮔﺎﺭﺩ ﻣﯿﭽﻞ ﻭ ﻓﯿﻞ ﺍﺷﻨﺎﯾﺪﺭ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻭ ﺍﻓﺸﺎ ﺷﺪﻧﺪ , ﻓﯿﻞ ﺍﺷﻨﺎﯾﺪﺭ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ

منبع//فرا زمینی ها


دانلود مستند سه دقیقه ای از لینک زیر


نویسنده مطلب: bhzad arya

bhzad arya

پاسخ دهید

2 نظر

کورش  ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ - ۱۱:۱۷:۳۶

سلام این مطلب در مورد الینت تور توسط وزیر سابق دفاع امریکا و کانادا کهزندهان تایید شده و نوه ایزنهاور این موجود سه ماه در امریکا بوده و پرونده جزو موردای محرمانه است هشدار در مورد سلاحهای اتمی و عاقبت آن و تاییدی است که ما توسط فرا زمینی ها و کنسول 9 نفره مرموز نظارت و کنترل میشیم

Ashkan dehnavi  ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ - ۱۱:۳۹:۵۰

سه ماه نبوده سه سال بوده آیزنهاور میخواسته در ملل متحد این مسئله رو برای عموم روشن کنه با مخالفت وزیر دفاع همراه میشه ولینت هم بعد این ماجرا ها که میبینه کاراش فایده ای نداشته زمین رو ترک می‌کنه