تصاویر اخیر فرستاده شده از مریخ و نشانه های جدید نوعی تمدن فرازمینی نشان می دهد

تصاویر اخیر فرستاده شده از مریخ و نشانه های جدید نوعی تمدن فرازمینی نشان می دهد

تصاویر اخیر فرستاده شده از مریخ
و نشانه های جدید نوعی تمدن فرازمینی
نشان می دهد

ﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﯾﺦ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﺷﻮﺩ . ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﯾﺦ ﭘﯿﻤﺎ ﺍﺯ ﺯﻭﺍﯾﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺁﻥ ﺳﻨﮓ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻬﻮﻝ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮﻉ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺁﻥ ﺣﺪﻭﺩ 240 ﻓﻮﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻏﺰﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺍﻫﺮﺍﻡ ﺛﻼﺛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﻮﻉ ﻣﺮﯾﺨﯽ ﺁﻥ ﺣﺪﻭﺩ 100 ﺗﺎ 200 ﻓﻮﺕ ﻃﻮﻝ ﺩﺍﺭﺩ 


فرازمینی ها


 

نویسنده مطلب: bhzad arya

bhzad arya

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...