#عجایب ﭘﺎﺭﮎ ﮊﻭﺭﺍﺳﯿﮏ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺭ ﭼﯿﻦ ﯾﺎﻓت شد

#عجایب ﭘﺎﺭﮎ ﮊﻭﺭﺍﺳﯿﮏ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺭ ﭼﯿﻦ ﯾﺎﻓت شد

#عجایب
ﭘﺎﺭﮎ ﮊﻭﺭﺍﺳﯿﮏ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺭ ﭼﯿﻦ یافت شد


ﭘﺎﺭﮎ ﮊﻭﺭﺍﺳﯿﮏ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺭ ﭼﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﮊﺟﯿﺎﻧﮓ ﭼﯿﻦ ﺣﺪﻭﺩ ۶۵ ﺗﺎ ۱۴۵ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮏ ﭘﺎﺭﮎ ﮊﻭﺭﺍﺳﯿﮏ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﯾﻨﺎﺳﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ . ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻘﺎﯾﺎﯼ ﻓﺴﯿﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﯾﻨﺎﺳﻮﺭ ﺭﺍ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ . ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ۸ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ

منبع//فرا زمینی ها

عکس مربوطه

پارک ژوراسیک در چین

نویسنده مطلب: bhzad arya

bhzad arya

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...