ششمین  انسانی که به روی ماه قدم گذاشت افشا کرد که بارها بیگانگان به زمین آمدند..????

ششمین انسانی که به روی ماه قدم گذاشت افشا کرد که بارها بیگانگان به زمین آمدند..????

=v=ششمین  انسانی که به روی ماه قدم گذاشت افشا کرد که بارها بیگانگان به زمین آمدند..???? =ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﮐﺮﮤ ﻣﺎﻩ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺖ ﺍﻓﺸﺎ ﮐﺮﺩ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ . " ﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ . ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ". ‏( ﺩﮐﺘﺮ ﺍِﺩﮔ...

دانشمندان کشف کردن که در سیاره مریخ آب وجود دارد.??

دانشمندان کشف کردن که در سیاره مریخ آب وجود دارد.??

=دانشمندان کشف کردن که در سیاره مریخ آب وجود دارد.??   =ﮐﺸﻒ ﺫﺧﺎﯾﺮ ﺁﺏ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺭ ﻣﺮﯾﺦ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ 2-1 ﻣﺘﺮﯼ، ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﯾﺦ ﺁﺏ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺎ 100 ﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ . ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ lenta.ru ، ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻒ...

لئونارد و داوینچی زمینی؟یا غریبه ای در زمین؟!

لئونارد و داوینچی زمینی؟یا غریبه ای در زمین؟!

ﻟﺌﻮﻧﺎﺭﺩﻭ ﺩﺍﻭﯾﻨﯿﭽﯽ ﺯﻣﯿﻨﯽ؟ ﯾﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ؟ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯼ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺍﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺍﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺍﻭﯾﻨﭽﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺧ...

وب سایت فرازمینی  ها

وب سایت فرازمینی ها

فیلم درباره فرازمینی ها تاریخچه بشریت و زمین متن عکس از  کهکشان ها و کائنات فیلم داستان کتاب و نرم افزار درباره علم نجوم کشفیات و باستان شناسی و مطالب در باره نیروی ماورا طبیعی ارتباطات انسان و فرازم...