ششمین  انسانی که به روی ماه قدم گذاشت افشا کرد که بارها بیگانگان به زمین آمدند..????

ششمین انسانی که به روی ماه قدم گذاشت افشا کرد که بارها بیگانگان به زمین آمدند..????

=v=ششمین  انسانی که به روی ماه قدم گذاشت افشا کرد که بارها بیگانگان به زمین آمدند..???? =ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﮐﺮﮤ ﻣﺎﻩ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺖ ﺍﻓﺸﺎ ﮐﺮﺩ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ . " ﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ . ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ". ‏( ﺩﮐﺘﺮ ﺍِﺩﮔ...