منشاء حیات چیست؟   آیا تاکنون به این موضوع اندیشیده اید که منشا حیات در زمین از کجاست ادامه مطالب..

منشاء حیات چیست؟ آیا تاکنون به این موضوع اندیشیده اید که منشا حیات در زمین از کجاست ادامه مطالب..

منشاء حیات چیست؟ آیا تاکنون به این موضوع اندیشیده اید که منشا حیات در زمین از کجاست گر بر طبق نظریات بسیاری از دانشمندان مشهور جهان، حیات از نقطه ای دیگری از فضا به زمین آمده باشد، بنابراین زمین های دیگری نیز هست و شاید در همین لحضه موجودات و یا انسان ...

دیسکی که به فضا فرستاده شد

دیسکی که به فضا فرستاده شد

دیسکی که به فضا فرستاده شد ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﯼ ﻭﯾﺠﺮ ۱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎﻝ ۱۹۷۷ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﮔﺮﺍﻣﺎﻓﻮﻧﯽ ﺯﺭﯾﻨﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻭﯼ ۱۱۶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ ۵۰ ﺯﺑﺎﻥ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﺟﻮ...