آندرومدا چیست؟   نزدیک ترین کهکشان مارپیچی که شبیه کهکشان ماست آندرومدا نام دارد.  ادامه مطلب..

آندرومدا چیست؟ نزدیک ترین کهکشان مارپیچی که شبیه کهکشان ماست آندرومدا نام دارد. ادامه مطلب..

آندرومدا چیست آندرومدا چیست؟ نزدیک ترین کهکشان مارپیچی که شبیه کهکشان ماست آندرومدا نام دارد. نزدیک ترین کهکشان مارپیچی که شبیه کهکشان ماست آندرومدا نام دارد. حتی در شرایط رصدی متوسط هم میتوان آن را همچون ابری مه آلود از گاز و غبار دید. در یکی از خبرها...