ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﺷﮑﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻓﺮﺍﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﺷﮑﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻓﺮﺍﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﺷﮑﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻓﺮﺍﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﺮﺍﺯﻣﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺩﺭِ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻨﺎﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺣﺪﻭﺩ ۶۰۰ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﺩ فرازم...

Aliens and the Universe ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ . ﺁﺭﮐﺘﻮﺭﯾﻬﺎ ﻧﮋﺍﺩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑُﻌﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ

Aliens and the Universe ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ . ﺁﺭﮐﺘﻮﺭﯾﻬﺎ ﻧﮋﺍﺩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑُﻌﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ . ﺁﺭﮐﺘﻮﺭﯾﻬﺎ ﻧﮋﺍﺩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑُﻌﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ آﺭﮐﺘﻮﺭﯾﻬﺎ ﻧﮋﺍﺩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑُﻌﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺩﮔﺎﺭ ﮐﯿﺴﯽ ﺩﺭ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﻓﺸﺎ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﯼ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭ ‏« ﺁ...

ورژن جدید کتابچه اندرویدی فرازمینی ها

ورژن جدید کتابچه اندرویدی فرازمینی ها

کتابچه اندرویدی فرازمینی ها ورژن جدید نرم افزار و کتاب چه فرازمینی ها  1.اضافه شدن فیلم ها 2.اضافه شدن آدرس کانال 3.کانال مرتبط به سایت  مطالب افلاین و جذاب ویدیوهای جالب از فرازمینی ها اسناد لو رفته از دانشمندان ناسا و روسیه و همه اینهارو در این اپ تم...

 ﻋﺠﯽﺏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮﻡ .

ﻋﺠﯽﺏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮﻡ .

ﻣﻨﺠﻤﺎﻥ : ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺭﯼ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺁﻥ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ...... ﻋﺠﯽﺏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮﻡ .... ﮔﻮﯼ ﮔﺎﺯ ﮐﻪ 570 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ فرا زمینی ها [ﻋﺠﯽﺏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻢ...

معرفی شیش موجود بیگانه که بر سر زمین رقابت می کنند

معرفی شیش موجود بیگانه که بر سر زمین رقابت می کنند

bhzad arya: Aliens and the Universe ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺶ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﺮﮤ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ . -1 ﺷﺒﺎﻫﻨﮕﯿﻬﺎ The Sirians ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﻯ ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ B ﻣﻰ ﺁﻳﻨﺪ . ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻧﻬﺎﻯ ﺑﺸﺮﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ادامه مطلب......

 ﺍﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﺸﺮﻩ ﺍﺳﺖ؟

ﺍﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﺸﺮﻩ ﺍﺳﺖ؟

ﺍﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﺸﺮﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺧﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮﻭ ﭘﻬﺒﺎﺩ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮﻭ ﭘﻬﺒﺎﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺎ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻭ ﻣﯿﮑﺮﻭﻓﻮﻥ ﻫﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻄﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ DNA ﻭ ﯾﺎ ﺭﺩﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ...

سری ترین خودروی دنیا توسط ناسا ساخته شده است

سری ترین خودروی دنیا توسط ناسا ساخته شده است

محموله سری قوی‌ترین موشک جهان لو رفت ▪️خودروی تسلا رودستر ایلان ماسک هم‌اکنون بیش از یک‌میلیون کیلومتر با زمین فاصله دارد و با سرعت ۱۲٬۹۰۸ کیلومتر بر ساعت (۳٫۶ کیلومتر بر ثانیه) در فضا پیش می‌رود. ▪️در شرایطی که این خودرو به مداری بزرگ‌تر از مدار پیش‌ب...