ﭼﻘﺪﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺮﺳﯿﻢ؟ ﺍ

ﭼﻘﺪﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺮﺳﯿﻢ؟ ﺍ

ﭼﻘﺪﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺮﺳﯿﻢ؟  ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺳﺮﺥ ﺩﯾﺪﻥ ﮐﻨﯿﺪ، ﭼﻘﺪﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﯿﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد @arzamintitr #رازهای_پنهانی کائنات و فرگشت, [۲۰.۰۴.۱۸ ۱۹:۲۲] [In reply to کائنات و فرگشت] ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ...