تصاویر اخیر فرستاده شده از مریخ و نشانه های جدید نوعی تمدن فرازمینی نشان می دهد

تصاویر اخیر فرستاده شده از مریخ و نشانه های جدید نوعی تمدن فرازمینی نشان می دهد

تصاویر اخیر فرستاده شده از مریخ و نشانه های جدید نوعی تمدن فرازمینی نشان می دهد ﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﯾﺦ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﺷﻮﺩ . ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﯾﺦ...

چه اتفاقی برای مریخ افتاد که زندگی و حیاط در مریخ نابود شد

چه اتفاقی برای مریخ افتاد که زندگی و حیاط در مریخ نابود شد

چه اتفاقی برای مریخ افتاد که زندگی و حیاط در مریخ نابود شد کائنات و فرگشت, [۰۸.۰۲.۱۸ ۰۱:۰۰] [In reply to کائنات و فرگشت] ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﯾﺦ ﺍﻓﺘﺎﺩ؟ ﺭﻭﺯﯼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ، ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ 4 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ، ﻣﺮﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩ . ﺁﺏ ﻣﺎﯾﻊ ﺩﺭ...

ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﺳﺎ ﮔﻮﯾﺎﯼ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺍﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﻣﻴﻜﻨﺪ فرا زمینی ها [مریخ و...

 ناسا حداقل با چهار نوع بیگانه در ارتباط هست.

ناسا حداقل با چهار نوع بیگانه در ارتباط هست.

ناسا حداقل با چهار نوع بیگانه در ارتباط هست. ﻧﺎﺳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﺑﺎﺭﺯ ﺍﺯ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺳﺖ : ﻋﺠﯿﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﻧﺎﺳﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﺪ . ﺍﺧﯿﺮﻥ ﺗﺮﯾﺶ ﮐﻤﺒﺮﺳﻮﻥ ‏( Trish Chamberson ‏) ﯾﮏ ﻧ...