تصاویر اخیر فرستاده شده از مریخ و نشانه های جدید نوعی تمدن فرازمینی نشان می دهد

تصاویر اخیر فرستاده شده از مریخ و نشانه های جدید نوعی تمدن فرازمینی نشان می دهد

تصاویر اخیر فرستاده شده از مریخ و نشانه های جدید نوعی تمدن فرازمینی نشان می دهد ﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﯾﺦ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﺷﻮﺩ . ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﯾﺦ...

چه اتفاقی برای مریخ افتاد که زندگی و حیاط در مریخ نابود شد

چه اتفاقی برای مریخ افتاد که زندگی و حیاط در مریخ نابود شد

چه اتفاقی برای مریخ افتاد که زندگی و حیاط در مریخ نابود شد کائنات و فرگشت, [۰۸.۰۲.۱۸ ۰۱:۰۰] [In reply to کائنات و فرگشت] ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﯾﺦ ﺍﻓﺘﺎﺩ؟ ﺭﻭﺯﯼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ، ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ 4 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ، ﻣﺮﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩ . ﺁﺏ ﻣﺎﯾﻊ ﺩﺭ...